(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog   /  Norma ČSN EN 14604:2005

Norma ČSN EN 14604:2005

ČSN EN 14604:2005 – Autonomní hlásiče kouře

Tato norma popisuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení kouřových (fotoelektrických) hlásičů požáru pro použití v domácnosti či jiné aplikace související s bydlením. Zabývá se také požadavky na autonomní hlásiče požáru, které lze použít v karavanech. Uvedené požadavky se týkají autonomních hlásičů využívajících k detekci kouře rozptýleného nebo vysílaného světla či ionizace. Přílohy normy obsahují podrobné informace o provádění zkoušek funkčnosti hlásiče.

CO NORMA DEFINUJE

Norma definuje způsob LED signalizace hlásiče pro jednotlivé provozní stavy, jako je připojení k napájení (zelená barva), poplach (červená barva) nebo porucha (oranžová či žlutá barva). Dále také popisuje padavky na kapacitu baterie a minimální čas, po který musí být zajištěno napájení hlásiče v různých situacích. Každý autonomní hlásič požáru musí být dle ČSN EN 14604:2005 vybaven testovacím zařízením, pomocí kterého lze pravidelně ověřovat jeho funkčnost (testovací tlačítko).

požadavky na označení hlásiče

Důležitou částí ČSN EN 14604:2005 jsou požadavky na označení hlásiče a obsah technické dokumentace. Každý autonomní hlásič musí být trvanlivě (nesmazatelně) označen následujícími údaji:

 • Číslo a datum normy (ČSN EN 14604:2005)
 • Jméno / ochranná známka a adresa výrobce či dodavatele
 • Datum výroby / číslo série
 • Výrobcem doporučený datum výměny za předpokladu, že je prováděna pravidelná údržba
 • Typ a počet výrobcem doporučených baterií současně s upozorněním na provedení testování po každé výměně baterií, které musí být při výměně baterií viditelné (autonomní hlásiče napájené vyměnitelnými bateriemi)
 • Upozornění že je baterie v hlásiči nevyměnitelná, které musí být viditelné při normálním použití (autonomní hlásiče napájené nevyměnitelnou baterií)   

jaké informace mají být uvedeny na obalu

Norma dále popisuje, jaké informace mají být uvedeny na obalu hlásiče a dodávané dokumentaci (uživatelské příručce). Obecně se jedná o podrobné pokyny o doporoučeném umístění hlásiče, jeho instalaci a pravidelně prováděné údržbě.

Následující kapitoly normy ČSN EN 14604:2005 obsahují podrobný popis, účel, postup a požadavky na provedení 23 různých typů zkoušek, kterými je nutné hlásič požáru otestovat. Obecně se ověřuje:

 • Jmenovité aktivační podmínky / citlivost, zpoždění reakce (čas reakce) a výkonnost v podmínkách požáru
 • Provozní spolehlivost
 • Kolísání napájecího napětí
 • Stálost provozní spolehlivosti a zpoždění reakce a odolnost proti teplu
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti vibracím
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti vlhkosti
 • Stálost provozní spolehlivosti – odolnost proti korozi
 • Stálost provozní spolehlivosti – elektrická stabilita

opatřen označením CE

Pokud hlásič požáru splňuje veškerá kritéria normy a uspěl v testech nezávislého zkušebního orgánu Evropské unie, musí být výrobcem opatřen označením CE, pod kterým je uvedeno unikátní číslo prohlášení o vlastnostech pro daný produkt.

Jak již bylo řečeno. základním dokumentem deklarujícím kvalitu výrobku je Prohlášení o vlastnostech. Dalším dokumentem je EU prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce deklaruje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

EU prohlášení o shodě

Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Veškeré kouřové (multisenzorové) hlásiče požáru v portfoliu FireAngel splňují požadavky výše uvedené normy a jejich instalací lze splnit požadavky Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.