(+420) 581 222 262 (+420) 734 573 650
info@fireangel.cz podpora@fireangel.cz
Title Image

Blog

Home  /  Blog   /  Oxid uhelnatý – Tichý zabiják

Oxid uhelnatý – Tichý zabiják

Oxid uhelnatý - Tichý zabiják

Nedráždivý plyn mírně lehčí než vzduch bez chuti

O OXIDU UHELNATÉM

Oxid uhelnatý (CO) je nedráždivý plyn mírně lehčí než vzduch bez chuti, barvy a zápachu. Je extrémně hořlavý a vysoce toxický. Díky tomu získal nelichotivé označení „tichý zabiják“. Vzniká při nedokonalém spalování plynných, kapalných a tuhých paliv na bázi uhlíku, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký nebo není zajištěn dostatečný přísun kyslíku. Dříve se používal jako plynné palivo (součást svítiplynu).

Proč je oxid uhelnatý tak nebezpečný?

Oxid uhelnatý vstupuje do těla prostřednictvím dýchacích cest, odkud je následně absorbován do krevního řečiště. Jeho toxicita je způsobena silnou afinitou, tedy schopností slučovat se s jinými chemickými látkami. Po vdechnutí se váže asi 300krát rychleji na krevní barvivo hemoglobin než kyslík a vytváří sloučeninu karboxyhemoglobin (COHb). Tím zabraňuje vázání kyslíku na hemoglobin, čímž způsobuje jeho nedostatečnou distribuci do buněk, tkání a orgánů. Míra vázání oxidu uhelnatého na hemoglobin závisí na koncentraci CO v vdechovaném vzduchu, době expozice (tj. době po kterou organismus zůstává pod vlivem CO) a aktuálnímu stavu organismu. Díky silné vazbě trvá odstranění CO z krve mnoho hodin až dní.  

Kdo je oxidem uhelnatým nejvíce ohrožen?

Oxid uhelnatý má negativní účinky na lidský organismus u všech osob, nicméně některé rizikové skupiny mohou na stejnou úroveň koncentrace CO reagovat výrazně citlivěji a příznaky otravy se mohou objevit mnohem dříve. Mezi tyto osoby patří zejména:

 • Novorozenci, kojenci, děti
 • Těhotné ženy
 • Senioři
 • Osoby s kardiovaskulárními a respiračními chorobami
 • Zvířata
Jak působí oxid uhelnatý na organismus?

Otrava oxidem uhelnatým se dělí podle závažnosti na několik stádií v závislosti na obsahu COHb v krvi. Rozlišujeme tedy otravy:

 • Lehké (10% až 25% COHb v krvi) – Tupá bolest hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení (porucha soustředění), překrvení tváře, celková únava.
 • Středně těžké (25% až 45% COHb v krvi) – Zmatenost, zvracení, ospalost, hluboký spánek.
 • Těžké otravy (45% až 60% COHb v krvi) – Křeče, halucinace, bezvědomí s poruchami dechu, šokový stav, rozšíření zornice bez reakce na osvit světlem.
 • Velmi těžké až smrtelné (více než 60% COHb v krvi) – Poruchy srdečního rytmu a dýchání, rty, tváře i jiné části těla světle červeně zabarvené, smrt.

Carbon monoxide orange 01 01

Koncentrace CO ve vzduchu se uvádí v částicích na milion ppm (z angl. partes per milion). V běžném prostředí se koncentrace CO ve vzduchu pohybuje okolo 10 ppm (0,001%), může se však lišit v závislosti na povětrnostních podmínkách (smog, inverze), hustotě dopravy apod. Obecně platí, že v městských oblastech je koncentrace CO vyšší než na venkově. Pro srovnání kouř v ústí komínu dosahuje koncentrace 5 000 ppm.

Pokud zohledníme čas expozice dané koncentraci CO v ppm ve vzduchu, lze obecně stanovit příznaky otravy CO:

Koncentrace CO

                 Doba expozice                 Příznaky otravy 
35 ppm  8 hod.  Žádné
200 ppm  2 až 3 hod.  Mírné bolesti hlavy, únava. nevolnost
400 ppm  1 až 2 hod.  Silné bolesti hlavy, nevolnost, závratě, smrt do 3 hod.
800 ppm  45 min.  Silná nevolnost, závratě, zvracení, bezvědomí, smrt během 2 až 3 hod.
1 600 ppm  20 min.  Silné bolesti hlavy, závratě, zvracení, bezvědomí, smrt do 1 hod.
3 200 ppm  5 až 10 min.  Smrt do 25 až 30 min.
6 400 ppm  1 až 2 min.  Smrt do 10 až 15 min.
12 800 ppm  Do 1 min.  

Smrt do 1 až 3 min.

       

Mějte prosím na paměti, že výše uvedené hodnoty jsou obecné a vztahují se na zcela zdravé osoby. Každý jedinec reaguje na CO odlišně v závislosti na zdravotním stavu, prováděné činnosti, věku apod.

Jak je z uvedených symptomů patrné, otravu oxidem uhelnatým je mnohdy velmi obtížné rozpoznat, protože stejné příznaky doprovázejí běžná onemocnění, jako je nachlazení, virová infekce v rané fázi, střevní problémy, otrava jídlem, mozková mrtvice atd. Pokud máte podezření na otravu CO, neprodleně transportujte postiženou osobu na čerstvý vzduch a kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu, přičemž nezapomeňte na podezření zdravotníky upozornit. V současné době jsou vozidla zdravotníků vybavena přenosnými detektory CO, kterými mohou koncentraci CO snadno změřit.

Jaké jsou zdroje oxidu uhelnatého?

Mezi potencionální zdroje oxidu uhelnatého lze obecně považovat každé zařízení, které spaluje plynná, kapalná nebo tuhá paliva na bázi uhlíku – to znamená zemní plyn, propan-butan, benzín, naftu, topné oleje, dřevo, uhlí, koks apod. V běžné domácnosti se jedná zejména o:

 • Plynové kotle
 • Plynové průtokové ohřívače vody (karmy)
 • Kotle na dřevo, uhlí, topný olej
 • Krby, krbová a kachlová kamna
 • Plynové přímotopy a topidla
 • Plynové trouby, sporáky a vařiče
 • Zařízení vybavené spalovacím motorem (automobily, generátory, zahradní technika)
 • Grily
 • Tabákový kouř

Z výše uvedených zdrojů může unikat CO zejména za předpokladu, jsou-li nesprávně nainstalovány, provozovány, udržovány nebo poškozeny. Dále pokud jsou kouřovody a odvody spalin poškozené, zanešené nebo jakkoliv blokované a pokud není zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Jak je možné se před oxidem uhelnatým chránit?

Základem ochrany před oxidem uhelnatým je prevence. Kromě instalace a provozování spotřebičů paliv (např. plynový kotel) v souladu s pokyny výrobce je bezpodmínečně nutná jejich pravidelná kontrola a revize prováděná technikem s odpovídající odbornou způsobilostí. Stejně je tomu i komínů a jiných odvodů spalin. Obdobně je důležité také zajištění dostatečného přísunu čerstvého vzduchu do prostoru, kde je umístěn spotřebič paliv.

Kromě preventivních opatření se můžete účinně chránit instalací některého z hlásičů CO FireAngel. Tyto bateriově napájená zařízení disponují vysoce přesným a spolehlivým elektrochemickým senzorem pro detekci CO. V případě, že naměří nebezpečnou koncentraci CO ve své blízkosti, neprodleně vyrozumí uživatele o hrozícím nebezpečí hlasitým akustickým signálem z vestavěné sirény a blikáním červené LED diody. Veškeré hlásiče CO v portfoliu FireAngel jsou certifikované v souladu s normou ČSN EN 50291-1, která se danou problematikou zabývá. Vybrané modely jsou navíc certifikovány i v souladu s normou ČSN EN 50291-2, díky čemuž jsou vhodné i pro použití v karavanech a obytných vozech.

Důležitou roli v ochraně před smrtelně nebezpečným oxidem uhelnatým hraje také dostatečná informovanost všech osob v domácnosti. Každý by měl mít v rámci možností povědomí o tom, jak CO působí na organismus, jak vzniká, jaké jsou jeho potencionální zdroje a především jak postupovat v případě, že někdo projevuje příznaky otravy CO nebo je-li vyhlášen poplach hlásičem CO. 

Obecně lze tedy opatření zajišťující dostatečnou ochranu před CO shrnout do následujících bodů:

 • Ujistěte se, že je spotřebič paliv nainstalován a provozován v souladu s pokyny výrobce a platnými místními stavebními předpisy. Zajistěte pravidelnou údržbu těchto zařízení min. 1krát ročně. Ve většině případů je nutné, aby výše uvedené činnosti prováděla osoba s odpovídající odbornou způsobilostí. Zvýšenou pozornost věnujte také zařízením pro odvod spalin, jako jsou komíny a kouřovody, zda nejsou poškozené, zanesené, zkorodované, uvolněné apod. Zajistěte také jejich pravidelnou kontrolu odborníkem dle platné legislativy v závislosti na druhu spalovaného paliva a výkonu spotřebiče. 
 • V žádném případě neprovádějte svépomocí instalaci, údržbu či opravy spotřebičů paliv a souvisejích zařízení bez požadované odborné způsobilosti, zkušeností a nástrojů. Neodborný zásah může způsobit trvalé poškození zařízení a zvýšit riziko úniku CO, požáru atd.
 • Nikdy nepoužívejte grily, zařízení vybavené spalovacím motorem či otevřený oheň uvnitř objektu (např. v garáži, dílně, technické místnosti apod.).
 • Nepoužívejte k vytápění prostor plynové vařiče, sporáky, pece atd.
 • Neprovozujte spotřebiče paliv v prostoru určeném pro spaní.
 • Používejte pouze hlásiče CO certifikované v souladu s normami ČSN EN 50291-1 či ČSN EN 50291-2 a dle pokynů výrobce v uživatelské příručce. Jejich rozmístění proveďte dle pokynů výrobce a zajistěte rovněž jejich pravidelnou údržbu.
 • Seznamte všechny osoby v domácnosti s riziky spojenými s oxidem uhelnatým a s tím, jak se mají zachovat v případě, je-li podezření na otravu CO nebo je-li výhlášen poplach hlásičem CO.
Jak postupovat při vyhlášeném poplachu?

1) Zachovejte klid, otevřete okna a dveře a daný prostor důkladně vyvětrejte.

2) Je-li to možné, přestaňte používat spotřebiče paliv a ujistěte se, že jsou vypnuté.

3) Opusťte neprodleně prostor a po cestě nechte okna a dveře otevřené.

4) Nevstupujte zpět do prostoru, dokud není ukončen poplach. Snížení koncentrace CO u senzoru hlásiče může větráním trvat až 10 minut.

5) Zajistěte okamžitě lékařskou pomoc všem osobám vykazujícím příznaky otravy CO a upozorněte zdravotníky na toto podezření.

6) Nepoužívejte spotřebiče paliv, dokud nebudou důkladně prověřeny odborníkem.

Jaké jsou statistiky v České republice?

Podle údajů České společnosti hyperbarické a letecké medicíny je celkový počet případů otravy CO odhadován na 1 000 až 1 500 případů ročně. Z toho zhruba 10% případů končí smrtí. K nárůstu případů dochází pravidelně v zimním období a dlouhodobě jsou otravy CO nejčetnější v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji a v Praze.

V České republice je bohužel obecně velmi malá míra informovanosti laické i odborné veřejnosti ohledně problematiky otravy oxidem uhelnatým.